facebook
UE - Wdrożenie systemu B2B łączącego firmę ABAGA z partnerami biznesowymi
DOTACJE NA INNOWACJE
Wdrożenie systemu B2B łączącego firmę ABAGA z partnerami biznesowymi
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka , lata 2007-2013
Działanie 8.2 " Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B"
Instytucja wdrażająca: Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

wartośc projektu:908.700 zł (słownie: dziewięćset osiem tysięcy siedemset złotych 00/100)
udział UE:514,470 zł (słownie: pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 00/100)
okres realizacji: 2013-09-01 - 2014-11-30
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe 05/02/2014

Zapytanie ofertowe 04/11/2013

Zapytanie ofertowe 03/11/2013

Zapytanie ofertowe 02/10/2013

Zapytanie ofertowe 01/10/2013